Aktuali redakcija. Galioja nuo 2018-10-25.

 

UAB „ARTE DOMESTICA“

Privatumo politika

 

UAB “Arte Domestica” (toliau Arte Domestica) nuosavybės ir valdytojo teise priklauso www.riobeauty.lt tinklapis ir domenas. Arte Domestica gerbia Jūsų privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia ar kitaip tvarko Jūsų Asmens duomenis, taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose, įskaitant BDAR, taip pat kitoje Jums pateikiamoje informacijoje (pvz. sutartyse, akcijų taisyklėse ir pan.).

Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Arte Domestica veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant Asmens duomenų apsaugą.

1. Sąvokos

1.1. Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:

1.1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);

1.1.2. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

1.1.3. Duomenų valdytojas arba Arte Domestica arba mes, arba mus, arba mūsų – UAB „ARTE DOMESTICA“, juridinio asmens kodas 226056360, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 180, Vilnius, Lietuvos Respublika, buveinės adresas Verkių g. 25C (“Ulonų verslo centras”), LT-08223 Vilnius, Lietuvos Respublika;

1.1.4. Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. pateikia paklausimą), arba yra Arte Domestica klientas, arba kliento atstovas, arba dalyvauja Arte Domestica organizuojamose akcijose, arba bet kokiu kitu būdu pateikia mums Asmens duomenis, arba turime teisėtą pagrindą Asmens duomenų tvarkymui;

1.1.5. Privatumo politika – tai Arte Domestica pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios, taip pat kitoje Arte Domestica veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;

1.1.6. Slapukai (angl. „Cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio;

1.1.7. Tinklapis – reiškia internetinį tinklapį www.riobeauty.lt, išskyrus atvejus, kai Privatumo politikoje nurodyta kitaip.

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Ši Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje, teikia paklausimus ir (ar) naudojasi bet kokiu kitu Tinklapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu, taip pat teikti paklausimų.

2.2. Privatumo politika taip pat taikoma ir kitais atvejais, pvz., kai esate Arte Domestica potencialus ar esamas klientas, kliento atstovas, dalyvaujate Arte Domestica rengiamose akcijose. Papildoma ir/arba detalesnė informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kitoje Arte Domestica pateikiamoje informacijoje bei dokumentuose (pvz. akcijos taisyklėse). Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3. Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Arte Domestica prašomais atvejais yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume pvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, vykdyti prekių pirkimo-pardavimo sandorius ir pan.

 

3. Prisijungimas prie Tinklapio

3.1. Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

 

4. Tikslai, kuriais Arte Domestica tvarko Jūsų Asmens duomenis, Duomenų subjektų kategorijos, taip pat kita su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija

4.1. Žemiau nurodytų Duomenų subjektų Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant tokių teisėtų tikslų:

4.1.1. Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo, įskaitant buhalterinės apskaitos tvarkymo, tikslais tvarkomi klientų ir/ar jų darbuotojų Asmens duomenys:

 • Tvarkomi Asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, prekių pristatymo adresas, PVM kodas, kai klientą atstovauja jo darbuotojas – jo vardas, pavardė, darbovietės duomenys;
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę;
 • Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 10 (dešimt) metų nuo sąskaitos išrašymo momento.

4.1.2. elektroninės prekybos vykdymo, t. y. prekių pirkimo-pardavimo sutarčių su elektroninės prekių užsakymo platformos naudotojais sudarymo ir vykdymo (pirkėjo identifikacija, prekių pardavimas, prekių pristatymas, pažeistų teisių ir teisėtų interesų saugojimas ir gynimas, atsiskaitymų organizavimas ir kitų iš pirkimo-pardavimo santykių kylančių įsipareigojimų vykdymas) tikslais tvarkomi platformos naudotojų Asmens duomenys:

 • Tvarkomi Asmens duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, faksas (Duomenų subjekto pasirinkimu), prekių pristatymo ir mokėtojo adresas, mokėtojo banko sąskaitos numeris, prekių pirkimo istorija ir su tuo susijusi informacija, o kai klientą atstovauja jo darbuotojas – jo darbinis el. paštas, vardas, pavardė, informacija apie subjektą, kurį asmuo atstovauja;
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, o kai tvarkomi Arte Domestica klientų darbuotojų Asmens duomenys – Arte Domestica teisėtas interesas vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientais;
 • Asmens duomenų gavėjai: šiuo tikslu tvarkomi Asmens duomenys teikiami prekių pristatymą vykdantiems subjektams, įskaitant Uždarajai akcinei bendrovei „DPD Lietuva“, juridinio asmens kodas 111639299, registruotos buveinės adresas Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., Lietuvos Respublika, UAB „DHL LIETUVA“, juridinio asmens kodas 111529785, registruotos buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 81, Vilnius, Lietuvos Respublika, taip pat mokėjimų surinkimo paslaugas teikiantiems subjektams, įskaitant mokėjimų sistemą „Paysera LT“, UAB, juridinio asmens kodas 300060819, registruotos buveinės adresas Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 3 (treji) metai nuo tos dienos, kai naudotojas paskutinį kartą prisijungė prie elektroninėje prekių užsakymo platformoje sukurtos paskyros arba įsigijo prekių tinklapio pagalba.

4.1.3. sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais (įskaitant papildomos garantijos Arte Domestica parduodamoms prekėms teikimo tikslu) tvarkomi galutinių Arte Domestica parduodamų prekių pirkėjų – fizinių asmenų, Asmens duomenys;

 • Tvarkomi Asmens duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, duomenys apie įsigytą prekę ir su tuo susijusi informacija (prekės pavadinimas, serijinis ir modelio numeris, pirkimo data, vieta, miestas/šalis, pirkimo čekio/sąskaitos Nr.);
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas;
 • Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 10 (dešimt) metų po tinkamo sutarties įvykdymo, išskyrus atvejus, kai kitoje kiekvienu konkrečiu atveju Jums pateikiamoje informacijoje nurodyta kitaip.

4.1.4. tiesioginės rinkodaros, įskaitant, bet neapsiribojant naujienlaiškių siuntimo, tikslais tvarkomi tuo atveju, kai Arte Domestica gauna Jūsų, kaip Duomenų subjekto, sutikimą tvarkyti Asmens duomenis šiuo konkrečiu tikslu:

 • Tvarkomi Asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas;
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu;
 • Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 2 (dveji) metai nuo Duomenų subjekto sutikimo gavimo, išskyrus atvejus, jei savo sutikimą atnaujinate.

4.1.5. siekiant sudaryti galimybę Jums naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis (kai tokios sudaromos) ir kitais Arte Domestica kontaktais pateikti klausimus, administruoti paklausimus bei pateikti atsakymus į Jūsų klausimus:

 • Tvarkomi Asmens duomenys: vardas, elektroninio pašto adresas, pateikto klausimo turinys, taip pat bet kokie kiti Jūsų komunikacijos su mumis metu pateikti Asmens duomenys;
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu;
 • Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 6 (šeši) mėnesiai;
 • Kita aktuali informacija: pateikiama šios Privatumo politikos 5 skyriuje.

4.1.6. Atrankų vykdymo į Arte Domestica esančias laisvas darbo vietas ir kandidatūros vertinimo tikslais, tvarkomi kandidatų Asmens duomenys:

 • Tvarkomi Asmens duomenys: kandidato vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį, išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą, kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas bei kita kandidato pateikta (įskaitant pokalbio metu) ar jo vertinimo metu gauta informacija, taip pat informacija, pateikta CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose. Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: informacija, susijusi su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, kita informacija, pateikiama rekomendacijoje ar atsiliepime ir gauta iš kandidato buvusio (esamo) darbdavio bei jo kontaktiniai duomenys‘
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: kandidato sutikimas, išreiškiamas pateikiant Arte Domestica savo gyvenimo aprašymą ar kitu būdu kandidatuojant į laisvą darbo vietą. Duomenys iš buvusio kandidato darbdavio gaunami teisėto Arte Domestica intereso gauti informaciją apie kandidatą iš jo buvusio darbdavio pagrindu, o iš esamo kandidato darbdavio – tik atskiro kandidato sutikimo pagrindu;
 • Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: iki atitinkamos atrankos į konkrečią poziciją (jei ir kai įmanoma identifikuoti konkrečią poziciją, į kurią kandidatuota) pabaigos ir 1 (vieną) mėnesį po to (kiek reikalinga techniškai ištrinti duomenis), bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo kandidato CV ar kitų duomenų kandidatavimui pateikimo dienos.

 

5. Paklausimų pateikimas naudojant Arte Domestica kontaktinius duomenis

5.1. Arte Domestica suteikia galimybę pateikti paklausimus Jums rūpimais klausimais Arte Domestica Tinklapyje nurodytais ar kitais kontaktiniais duomenimis.

5.2. Prašome atkreipti dėmesį, kad administruojant Jūsų paklausimus ir pateikiant atsakymus mums gali tekti susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ir/ar telefonu. Pasikeitus Jūsų kontaktiniams Asmens duomenims, prašome nedelsiant pranešti mums tam, kad galėtume užtikrinti sklandžią komunikaciją.

 

6. Asmens duomenų atskleidimas

6.1. Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

6.2. Be šioje Privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

6.2.1. paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Arte Domestica Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems Arte Domestica paslaugas, susijusias su Tinklapio palaikymu ir priežiūra, IT, programavimo paslaugomis, garantinio aptarnavimo paslaugomis (kai taikoma), buhalterine apskaita, įskaitant UAB „GoIT“, juridinio asmens kodas 168683016, registruotos buveinės adresas Žalgirio g. 88, Vilnius, Lietuvos Respublika, UAB BALTIC CONTINENT, juridinio asmens kodas 300872749, registruotos buveinės adresas Pievų g. 18, Maišiagalos m., Vilniaus r., Lietuvos Respublika;

6.2.2. teisės aktuose numatytais atvejais ir valdžios institucijoms;

6.2.3. kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis (ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);

6.2.4. kitiems verslo subjektams, Arte Domestica susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju.

6.3. Visais kitais atvejais Asmens duomenys neteikiami, išskyrus atvejus, kai tai yra neatsiejamai susiję su trečiųjų asmenų Arte Domestica teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, finansinėmis ar teisinėmis konsultacijomis).

 

7. Jūsų, kaip Asmens duomenų subjektų, teisės

7.1. Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

7.1.1. teisę atšaukti duotą sutikimą. Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus Privatumo politikos 12 skyriuje nurodytais kontaktais;

7.1.2. teisę prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis. Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Arte Domestica. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai;

7.1.3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Galite reikalauti, kad Arte Domestica ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

7.1.4. teisė nesutikti. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais);

7.1.5. teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Jei manote, kad Arte Domestica tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Arte Domestica apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Arte Domestica teisėti interesai nusveria Jūsų interesus;

7.1.6. teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus;

7.1.7. teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Arte Domestica, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

7.2. Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau Jūs visada turite teisę pirmiausia kreiptis į mus šios Privatumo politikos 12 skyriuje nurodytais kontaktais, jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti aukščiau nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu.

7.3. Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, Jūsų bus paprašyta patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu).

 

8. Slapukai (angl. „Cookies“)

8.1. Arte Domestica Tinklapyje naudoja Slapukus – mažas bylas, įrašomas į Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio kietąjį diską (angl. „cookies“) tam, kad užtikrintų tinkamą Tinklapio veikimą, sklandų naudojimąsi Tinklapiu, taip pat tam tikrais atvejais lankomumo statistikos, vartotojo patirties gerinimo ir rinkodaros tikslais.

8.2. Jums apsilankius Tinklapyje, pateikiamas iššokantis pranešimas su nuoroda į šią Privatumo politiką, kuris informuoja apie Slapukų naudojimą Tinklapyje. Toliau naudodamiesi Tinklapiu Jūs patvirtinate, jog leidžiate Arte Domestica įrašyti į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) Slapukus, kurie yra nurodyti Privatumo politikoje. Jeigu nepageidaujate ar nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Slapukai, Jūs visada galite atsisakyti Slapukų naudodamiesi šios Privatumo politikos 8.3.2 punkte nurodytomis instrukcijomis ar kitais Privatumo politikoje nurodytais patarimais.

8.3. Žemiau pateikiama informacija, kurią Jūs turėtumėte žinoti apie Slapukus:

8.3.1. Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas Slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote Slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų šioje Privatumo politikoje, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.

8.3.2. Jūs visada galite atsisakyti mūsų Slapukų, kurių naudojimui išreiškėte sutikimą, jeigu Jūsų naršyklė tą padaryti leidžia, vis dėlto toks atsisakymas gali turėtis įtakos Jūsų patirčiai naudojantis Tinklapiu. Slapukus galite išdiegti dviem būdais:

8.3.2.1. savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus Slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (instrukcijas dėl Slapukų populiariausių naršyklių atžvilgiu rasite paspaudę ant toliau pateikto naršyklės pavadinimo Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer) todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;

8.3.2.2. be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų Slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio Slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

8.3.3. atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir Arte Domestica partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus Arte Domestica negali būti ir nėra atsakingas. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo Arte Domestica partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

8.4. Detalus Arte Domestica Tinklapyje naudojamų Slapukų sąrašas ir specifikacijos pateikiamos lentelėje žemiau:

Slapukas Paskirtis Trukmė Rūšis
Techniniai ir personalizavimo Slapukai – skirti identifikuoti, autentifikuoti, naršyti ir pan. Šie Slapukai naudojami identifikuoti naudotoją seanso metu, paspartinti tam tikras platformos procedūras, įsiminti naudotojo pasirinktis seanso metu, įsiminti jau aplankytus puslapius ir pan.:
NAUDOTOJO IDENTIFIKAVIMAS Skirtas identifikuoti ir autentifikuoti naudotoją. Saugo techninius duomenis apie naudotojo seansą, tokius kaip ryšio trukmė, seanso identifikatorius ir kt.

 

Iki seanso pabaigos Duomenų valdytojo Slapukas
SEANSO IDENTIFIKAVIMAS Identifikuoja naudotojo HTTP seansą. Būdingas visoms taikomosios žiniatinklio programoms, skirtas naudoti užklausoms per seansą identifikuoti

 

Iki seanso pabaigos Duomenų valdytojo Slapukas
NARŠYMO BŪSENA Leidžia identifikuoti naudotojo naršymo būseną (seanso pradžią, puslapį)

 

Iki seanso pabaigos Duomenų valdytojo Slapukas
NAUDOTOJO PASIRINKTYS Įrašo naudotojo pasirinktas seanso reikšmes (pvz. kalba, prekė, dydžiai ir kt.)

 

Iki seanso pabaigos Duomenų valdytojo Slapukas
MĖGSTAMIAUSIOS, VĖLIAUSIOS PASIRINKTYS Leidžia įsiminti prekių krepšelyje paliktas prekes ir naudoti per vėlesnius prisijungimus prie sistemos

 

Nuolatinis Duomenų valdytojo Slapukas
PIRKINIŲ KREPŠELIS Įrašo informaciją apie pirkinių krepšelį ir su krepšeliu susijusius naudotojo identifikavimo duomenis

 

Iki seanso pabaigos Duomenų valdytojo Slapukas
Naršymo analizės Slapukai – skirti rinkti bendrojo pobūdžio informaciją apie naudotojo prisijungimus prie platformos (ne prie konkretaus jos turinio), kad galėtume sukaupti apibendrintą prieigos informaciją statistikos tikslams:

 

Origin (WC_GASource) Skirtas nustatyti, iš kur naudotojas pasiekė tam tikrą platformos puslapį (ar iš naršyklės, ar iš išorinės svetainės)

 

Nuolatinis Duomenų valdytojo Slapukas
GoogleAnalytics  (__UTMA, __UTMB, __UTMC, __UTMD, __UTMV, __UTMZ, __UTMT, __GA, __GAT. Leidžia stebėti Tinklapį su „GoogleAnalytics“. Tai „Google“ teikiama paslauga, padedanti gauti informaciją apie naudotojo prieigą prie Tinklapio. Analizei renkami tam tikri duomenys, pvz., kiek kartų naudotojas apsilankė puslapyje, kokia data, kokia buvo apsilankymo trukmė ir t.t. „Google Analytics“ įrankį suteikia „Google“, vadovaujantis paslaugų teikimo sąlygomis. „Google“ turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų ir gali juos tvarkyti serveriuose JAV, tačiau yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite spustelėję čia.  Alternatyvus būdas išjungti „Google Analytics“ – įdiegti nedidelį įskiepį, siūlomą „Google“, kurį galite rasti čia

 

Nuolatinis Trečiosios šalies Slapukas

 

9. Informacijos apsauga

9.1. Mes naudojame pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų gavimo be leidimo. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad mes naudojame pagrįstas priemones siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, Arte Domestica negali visiškai garantuoti Jūsų informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Tačiau Jūs galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmens duomenimis riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

9.2. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio ar kitų funkcionalumų iš pvz., bendrai naudojamo kompiuterio, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, įskaitant kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų.

 

10. Tretieji asmenys

10.1. Arte Domestica nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos (pvz. kai Tinklapyje pateikiamos nuorodos į Arte Domestica nevaldomus tinklapius). Arte Domestica neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio ar kito funkcionalumo elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ar kitų funkcionalumų ribų.

10.2. Arte Domestica nerenka iš trečiųjų asmenų informacijos apie Jus, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

 

11. Privatumo politikos pakeitimai

11.1. Arte Domestica turi teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją.

11.2. Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir (arba) kituose funkcionalumuose ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos viršuje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą). Rekomenduojame lankantis Tinklapyje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Privatumo politika.

 

12. Baigiamosios nuostatos ir kontaktiniai duomenys

12.1. Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.3. Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Arte Domestica šiais kontaktais:

El. paštas: info@artedomestica.eu

Tel. Nr.: +370 5 2058883

Adresas: Verkių g. 25C (“Ulonų verslo centras”), LT-08223 Vilnius.

Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis).